Vastgoedoptimalisatie & leegstandbeheer

Maintain Algemene voorwaarden

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Algemene voorwaarden Maintain BV. Vastgesteld op 01 juni 2014. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 
1.    Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten die Maintain BV, hierna te noemen ‘Maintain’, sluit met haar Opdrachtgevers in hun hoedanigheid van aspirant-bruiklener of huurder, hierna te noemen ‘Opdrachtgever’. 
2.    Onder courtage wordt verstaan: de betaling van een vergoeding aan Maintain, ten behoeve van de realisatie door Maintain van een huur-/bruikleenovereenkomst voor en naar wens van Opdrachtgever van een of meer vastgoedobject(en) als bedoeld in artikel 7:425 BW, hierna te noemen ‘Courtage’. 
3.    Indien in het navolgende een bepaling specifiek ziet op de situatie waarin Opdrachtgever een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal deze worden aangeduid als ‘de consument’. 
4.    Bepalingen die afwijken van deze Algemene voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover partijen dat uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 
5.    Onder ‘schriftelijk’ wordt in deze Algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld. 
6.    De door Maintain te vervaardigen c.q. door Opdrachtgever verstrekte schriftelijke adviezen, documenten, (taxatie)rapporten, onderzoeken, e.d. zullen in het navolgende worden aangeduid als ‘de bescheiden’. Onder ‘de bescheiden’ worden verstaan schriftelijke stukken en op andere media vastgelegde werken, zoals op computerschijven, op usb-sticks of welke andere gegevensdragers ook. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
7.    Indien Opdrachtgever bestaat uit twee of meer (rechts)personen zijn zij jegens Maintain hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen jegens Maintain. 
8.    Het om welke reden dan ook niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze Algemene voorwaarden voor woningzoekende laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet. 
9.    Indien Maintain niet binnen bekwame spoed nakoming door Opdrachtgever verlangt, laat dit het recht op nakoming van Maintain onverlet. 
10.    Opdrachtgever kan zich niet beroepen op het feit dat de Algemene voorwaarden voor woningzoekende niet aan hem ter hand gesteld zijn indien Maintain deze Algemene voorwaarden voor woningzoekende al eerder bij een andere transactie aan Opdrachtgever ter hand gesteld heeft. 
11.    Maintain behoudt zich het recht voor om bij gewijzigde regelgeving de Algemene voorwaarden voor woningzoekende van Maintain te wijzigen.  
 
Artikel 2: Overeenkomsten, opdrachten  
1.    Mondelinge afspraken binden Maintain eerst nadat deze schriftelijk door Maintain zijn bevestigd dan wel zodra Maintain met instemming van Opdrachtgever een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt. 
2.    Aanvullingen of wijzigingen op de Algemene voorwaarden voor woningzoekende of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door Maintain bindend. 
 
Artikel 3: Verplichtingen van Opdrachtgever, verschuldigdheid van Courtage 
1.    Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat de eventueel voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens tijdig en in de door Maintain gewenste vorm aan Maintain ter beschikking worden gesteld. 
2.    Opdrachtgever zal in alle opzichten zijn medewerking verlenen aan een deugdelijke uitvoering van elke overeenkomst die door beide partijen wordt overeengekomen. Opdrachtgever zal niets doen en/of nalaten dat een deugdelijke uitvoering van deze overeenkomst belemmert of kan belemmeren. 
3.    Indien er een overeenkomst wordt getekend tussen Maintian en Opdrachtgever en/of zijn relaties ten behoeve van bruikleen en/of huur van een vastgoedobject, is Opdrachtgever Courtage aan Maintain verschuldigd ter hoogte van het bedrag dat door Maintain aan Opdrachtgever schriftelijk is gecommuniceerd.
4.    De courtage wordt geacht een redelijke vergoeding te zijn voor de werkzaamheden die Maintain BV voor Opdrachtgever ter uitvoering van deze overeenkomst verricht. Partijen nemen daarbij in aanmerking dat, ongeacht de door Maintain BV ter uitvoering van deze overeenkomst verrichte werkzaamheden, door Opdrachtgever geen courtage verschuldigd is, zolang geen huurovereenkomst tot stand gekomen is en dat de verschuldigde courtage een in de markt gebruikelijk tarief is dat niet gekoppeld is aan de omvang van de door Maintain BV te verrichten werkzaamheden maar aan een te behalen resultaat (no cure no pay). 
5.    Indien door welke oorzaak dan ook Opdrachtgever af ziet van de reeds getekende overeenkomst, of indien de overeenkomst voor het betreffende vastgoedobject wordt beëindigd, vernietigd of ontbonden, blijft Opdrachtgever gehouden de Courtage te betalen en heeft Opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutie daarvan. 
6.    Indien Opdrachtgever in aanmerking komt voor een vastgoedobject waarvoor op enigerlei een vergunning vereist is, dan komt het verkrijgen van deze vergunning voor rekening en risico van Opdrachtgever en is Opdrachtgever gehouden de Courtage te voldoen ongeacht of de vergunning is of zal worden verleend, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
7.    Indien Opdrachtgever na het geven van een akkoord voor het bruiklenen of huren van een vastgoedobject, om redenen welke niet aan Maintain zijn toe te rekenen, het vastgoedobject niet langer wenst te bruiklenen of aan te huren, is Opdrachtgever gehouden aan Maintain een bedrag te voldoen gelijk aan de Courtage die Opdrachtgever aan Maintain verschuldigd zou zijn geweest indien definitief een overeenkomst tot stand zou zijn gekomen met de betreffende eigenaar. Daarnaast is Opdrachtgever gehouden Maintain te vrijwaren voor eventueel door de betreffende eigenaar geleden schade.
8.    Opdrachtgever stemt ermee in de bruikleenvergoeding/huur, de waarborgsom en de Courtage, voor de eerste maand aan Maintain te zullen betalen en het vastgoedobject pas te zullen betrekken nadat deze betalingen voldaan zijn. 
9.    Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is Maintain gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever wel aan deze verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging c.q. de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden dan wel de overige hieruit voortvloeiende gevolgen zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 4: Persoonsgegevens 
1.    De persoonsgegevens van Opdrachtgever worden opgenomen in de administratie van Maintain. 
2.    Maintain verstrekt zonder toestemming van Opdrachtgever geen gegevens aan derden. De geregistreerde gegevens worden uitsluitend door Maintain gebruikt ten behoeve van de uitvoering van door haar met Opdrachtgever gesloten overeenkomsten.   
  
Artikel 5: Einde en opzegging van de overeenkomst 
1.    Tenzij anders overeengekomen en onverminderd het overigens bepaalde in deze algemene voorwaarden, eindigt de bemiddelingsovereenkomst onder meer door:

A.    opzegging door Opdrachtgever; 
B.    opzegging door Maintain. 
2.    Opdrachtgever en Maintain zijn bevoegd om deze overeenkomst op ieder moment op te zeggen, met in achtneming van de termijnen als overeengekomen en beschreven in de overeenkomst. 
3.    Partijen kunnen aan de beëindiging van de overeenkomst door opzegging geen recht op schadevergoeding ontlenen, tenzij wordt opgezegd vanwege het tekortschieten in de nakoming van een of meer verplichtingen door de andere partij. 
 
Artikel 6: Reclames en klachten
1.    Opdrachtgever is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van bescheiden, zoals de (concept-) overeenkomst van Maintain tot controle van deze bescheiden over te gaan. Eventuele onvolkomenheden dienen uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de bescheiden schriftelijk aan Maintain te worden gemeld. 
2.    Overige reclames - waaronder klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden c.q. de verleende diensten - dienen per aangetekend schrijven uiterlijk binnen 2 maanden na ontdekking dan wel nadat Opdrachtgever deze redelijkerwijs had moeten ontdekken door Opdrachtgever aan Maintain te worden gemeld, bij gebreke waarvan Opdrachtgever geen beroep meer kan doen op eventuele gebreken in de prestatie van de Maintain. 
   
Artikel 7: Aansprakelijkheid
1.    Indien Maintain bemiddelt bij het tot stand brengen van een overeenkomst tussen eigenaar en bruiklener/huurder, is Maintain nimmer partij bij de overeenkomst en is zij niet aansprakelijk voor de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst. Maintain is in geen geval aansprakelijk voor de schade van Opdrachtgever die het gevolg is van de situatie dat de bruikleenvergoeding/huurprijs en/of de overeengekomen service(kosten) en/of de bijkomende al dan niet eenmalige vergoedingen niet in overeenstemming zijn met de wet. 
2.    Maintain kwijt zich van haar taak zoals van een bedrijf in haar branche mag worden verwacht, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, bedrijfsschade, winstdervingen en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van Maintain, haar personeel dan wel door haar ingeschakelde derden. 
3.    Maintain is niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of het nalaten hiervan door de andere partij bij de door bemiddeling van Maintain tot stand gekomen huurovereenkomst. 
4.    De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Maintain. 
5.    Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van Maintain in het voorkomende geval te verstrekken uitkering, voor zover Maintain hiervoor verzekerd is. 
6.    Indien Maintain niet verzekerd is als bedoeld in het vorige lid is de aansprakelijkheid van Maintain te allen tijde beperkt tot twee maal de hoogte van de door Maintain aan Opdrachtgever voor haar werkzaamheden en/of diensten in rekening gebrachte en/of te brengen courtage. 
7.    Maintain is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele schade en/of gebreken aan het vastgoedobject die bij de aanvaarding door opdrachtgever van het vastgoedobject aanwezig is. Het is aan opdrachtgever zelf het vastgoedobject te controleren op eventuele schade en/of gebreken en zo nodig de eigenaar dan wel Maintain daarop aan te spreken. 
 
Artikel 8: Betaling 
1.    Tenzij anders overeengekomen dient Opdrachtgever al hetgeen hij aan Maintain verschuldigd is te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum. Deze termijn geldt als fatale termijn. Bij niet tijdige betaling: 
A.    zal Opdrachtgever aan Maintain een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 1% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden als volle maand beschouwd; 
B.    zal Opdrachtgever, na daartoe door Maintain te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een minimum van € 40,00; 
2.    Al hetgeen Opdrachtgever aan Maintain verschuldigd is wordt door Opdrachtgever tijdig voldaan zonder enig beroep op korting, opschorting, verrekening of ongedaanmaking. 
3.    Ter keuze van Maintain kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding. 
4.    Indien Opdrachtgever niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Maintain bevoegd de nakoming van de jegens Opdrachtgever aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot de uitvoering van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien Maintain het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van Opdrachtgever te twijfelen. 
5.    Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en strekken vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij Opdrachtgever bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 
 
Artikel 9: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.
1.    Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen Opdrachtgever en Maintain gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop Opdrachtgever: 
A.    in staat van faillissement wordt verklaard; 
B.    (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt; 
C.    door executoriale beslaglegging wordt getroffen; 
D.    onder curatele of onder bewind wordt gesteld; 
E.    anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest. 
2.    Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent. 
 
Artikel 10: Bevoegde rechter, toepasselijk recht 
1.    Op de tussen Maintain en Opdrachtgever gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht. 
2.    Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat Maintain, voor zover de wet zich daar niet dwingendrechtelijk tegen verzet, de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar Maintain is gevestigd.

Maintain Algemene voorwaarden